Auris Fortaal Aurislogo

Contact


Locatie Agavedreef
Agavedreef 92
3563 EN Utrecht
T (030) 266 08 75
E fortaal@auris.nl

 

Locatie Santa Cruzdreef
Santa Cruzdreef 30
3563 VJ Utrecht
T (030) 261 24 04
E fortaal@auris.nl

Deel deze pagina


Stel een vraag

Onze werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, orthopedagogen  en interne begeleiders. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Onze lesstof is vergelijkbaar met die van het reguliere onderwijs. Wij geven wettelijk verplichte vakken. Daar waar nodig stemmen wij het lesaanbod af op de behoefte van de leerling. Taalverwerving in het Nederlands,  en voor onze ernstig auditief beperkte leerlingen in het NGT, spraakontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Wij bieden in de groepen 1 t/m 4 Nederlands met Gebaren (NmG) aan. Gebruik hiervan in de groepen 5 t/m 8 is voor Fortaal in ontwikkeling.  NmG ondersteunt gesproken tekst met gebaren. Ook spelen en het aanleren van sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

 

Voor dove- en slechthorende leerlingen maakt onze school gebruik van audiologische soloapparatuur. Deze apparatuur versterkt de spraak van de leerkracht. Wij gebruiken deze apparatuur ook voor leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen. Onze logopedisten adviseren welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast  maken wij in alle groepen 3, 4 en 5 gebruik van Soundfield ter ondersteuning van het spraak verstaan voor alle leerlingen. Minimaal eenmaal per jaar test de audiologieassistent op school het gehoor van uw kind. De audicien is één keer per week op donderdag op school aanwezig voor alle hoortoestelwerkzaamheden. Deze audiologische verrichtingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van het Audiologisch Centrum Utrecht.

 

Logopedie maakt deel uit van ons onderwijsaanbod. De begeleiding bestaat uit:

 • onderzoek, observatie en diagnostiek,
 • mondelinge taallessen,
 • individuele behandelingen,
 • leerkrachtbegeleiding,
 • ouderbegeleiding.

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis lopen een risico om leesproblemen te ontwikkelen.    Het standaard lesaanbod is er op gericht  leesproblemen te voorkomen of te verhelpen. Dit doen we bijvoorbeeld door standaard meer lesuren in te roosteren voor technisch lezen dan gebruikelijk op reguliere scholen, maar ook werken we volgens evidence based methodieken. We volgen hierbij tips uit het masterplan dyslexie cluster 2.  

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg, leerlijnen, methodieken, toetsen en testen of onderwijsarrangementen? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina.

 • Veilig
 • Veilig

  Wij bieden leerlingen een veilige omgeving die uitdaagt om te leren. Door te werken met de Kanjertraining zorgen wij voor een veilig klimaat waarin leerlingen en teamleden respectvol met elkaar  omgaan.

 • Creatief
 • Creatief

  Met elkaar kunnen we anders denken, we zijn altijd opzoek naar de beste oplossing voor bepaalde problemen, soms zijn deze niet de meest voor de hand liggende.

 • Voor taal
 • Voor taal

  Het bevorderen van taal en communicatie staat elke schooldag centraal. In alle lessen is er veel aandacht voor. Om ons woordenschatonderwijs vorm te geven maken we gebruik van de methodiek Met woorden in de weer.

 • Coöperatief
 • Coöperatief

  Wij werken met een professioneel team dat altijd het beste uit de leerlingen wil halen. Wij vinden het belangrijk om  ouders te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van plannen rondom hun kind. Verschillen tussen leerlingen en collega’s worden als kansen benut om van elkaar te leren. We houden rekening met elkaars verschillen en we maken er gebruik van om te leren. 

 • Toegankelijk
 • Toegankelijk

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. We organiseren onder andere koffieochtenden voor ouders, een oma en opa middag en een inloopavond voor familie en anderen om dit doel te bereiken.