Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn goede afspraken en regels nodig.

Zo gedragen we ons

Wij werken met het programma Kanjertraining. Op beide locaties hebben we daarom de volgende afspraken.

 

 • Niemand speelt de baas.
 • Niemand doet zielig.
 • We lachen elkaar niet uit.
 • We helpen elkaar.
 • We vertrouwen elkaar.

 

Daarnaast vinden we de volgende punten van groot belang en vanzelfsprekend.

 

 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Deze mogen echter onze gedragsregels niet in de weg staan.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

 

We hebben op school een gedragscode voor zowel de medewerkers als de leerlingen.

Ziek- en afmelden

Wilt u het ons vóór 08.30 uur laten weten als de leerling later of niet naar school komt? Dat is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling de chauffeur of vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u uw kind door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen:

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.

 

Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

 • Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de schooldirecteur. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken.

 

Onze vertrouwenspersonen locatie Santa Cruzdreef

 

 

Onze vertrouwenspersonen locatie Agavedreef

 

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep.

 

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling

 

Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 

Meer informatie over de klachtenprocedure en de meldcode leest u op de Auris website.

Regeling bij lesuitval

Wij proberen lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Uitjes vinden in de regel pas plaats nadat de hoofdvakken (lezen en rekenen) zijn geweest. Wij werken in de groepen met een ‘eerste dag map’ of ‘eerste hulp bij inval (EHBI) map’. Hierin zit werk op niveau, dat de leerlingen in principe zelfstandig kunnen maken. Daarnaast is er een klassenmap voor invallers met inhoudelijke informatie over de groep. Invallers kunnen zo altijd direct aan de slag.

Niet samenwonende ouders

Voor ons zijn beide ouders gesprekspartners, tenzij anders door de rechter is besloten. Wij gaan ervan uit dat ouders zelf de verantwoordelijkheid nemen om elkaar te informeren. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij ons best doen om de juiste informatie aan beide ouders te geven.

 

Mobiele telefoon

Wij begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje op zak hebben als ze bijvoorbeeld met de fiets naar school komen. Regel is dat het mobieltje uitgaat zodra leerlingen op school komen. De leerling geeft het mobieltje af aan de leerkracht. Deze bergt het veilig op. Tijdens de pauze mag het mobieltje niet mee naar buiten. Na schooltijd krijgt de leerling het mobieltje terug. Het is op eigen risico om een mobiel mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Ongevallen en medische gegevens

Waar leerlingen spelen en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is de wond schoonmaken en een pleister plakken voldoende. Als wij vinden dat een huisarts uw kind moet zien, bellen wij u op. Bij toelating op onze school krijgt u een formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van belang zijn en telefoonnummers waarop u altijd te bereiken bent. Het is uw verantwoordelijkheid om wijzigingen aan ons door te geven.

Verzekering en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de teamleider. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden voor eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.
 • Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij gevonden voorwerpen liggen.

Sociale veiligheid op Auris Fortaal

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels.

 

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek en Kanvas. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. Kanvas vormt het monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.

 

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

 

Auris Fortaal werkt momenteel op beide locaties met de methode Kanjertraining en de werkgroep Pedagogisch Didactisch klimaat waarin medewerkers van beide locaties participeren heeft een aantal concrete plannen gemaakt te weten: het gedragsprotocol voor medewerkers en het gedragsprotocol voor leerlingen. Daarnaast is er een voorstel gedaan over hoe er veilig gespeeld kan worden op het schoolplein en welke regels/ afspraken er zouden moeten zijn. Dit voorstel is besproken in het MT en na enkele kleine aanpassingen goedgekeurd.

 

Het coördineren van het beleid om pesten tegen te gaan en het fungeren van aanspreekpersoon in het kader van pesten is voorlopig ondergebracht bij twee van de drie kanjercoördinatoren. Deze taken sluiten goed aan bij de huidige taken van de kanjercoördinatoren. We gaan nog evalueren of we deze taak definitief bij de kanjercoördinatoren onder gaan brengen. Binnen Auris Fortaal gebruiken we Kanvas om in kaart te brengen of leerlingen zich veilig voelen en wel bevinden.

Voor raden en vertrouwenspersonen verwijzen we u verder naar de pagina Raden en vertrouwenspersonen.

Rookbeleid

Het is verboden te roken in de school en op het schoolplein.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Begeleiding en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingdossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Ouders kunnen echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor hun kind van bepaalde onderwijsactiviteiten wanneer hun kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren.

 

Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind als dit praktisch haalbaar is. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden vrijstelling wordt gegeven. Voor het aanvragen van een vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten , dient u een verzoek in bij het bevoegd gezag van de school.

Protocol zindelijkheid

Wij gaan ervan uit dat kinderen die naar school komen zindelijk zijn. Zindelijkheid wordt tijdens het intakegesprek tussen Auris en ouders besproken. Het kan voorkomen dat een leerling incidenteel een ongelukje heeft, zeker bij start in een kleutergroep waarbij alles nieuw is en er veel indrukken verwerkt moeten worden. Om de kans op ongelukjes te verkleinen, herinneren wij startende kleuters aan het toiletbezoek, bijvoorbeeld na het drinken.

 

Indien uit het intakegesprek of de eerste periode op school blijkt dat een leerling nog niet zindelijk is, zullen wij in gesprek gaan met ouders om hierover afspraken te maken. Soms hebben kinderen die al wel zindelijk zijn een terugval en gaan opeens weer in hun broek plassen. Dat kan een lichamelijke oorzaak hebben (bijvoorbeeld een blaasontsteking). Maar heel vaak is de oorzaak spanning of stress, een ingrijpende gebeurtenis zoals de komst van een broertje of zusje, ziekte, spanningen in het gezin of op school. We zullen samen met ouders proberen te achterhalen of het kind ergens bang voor is en gezamenlijk bedenken hoe we verandering in de situatie kunnen brengen.

 

Als er langere tijd problemen zijn met zindelijkheid van een leerling, mag een school een kind weigeren[1]. Uiteraard willen wij dat te allen tijde voorkomen. We werken daarom graag samen met ouders om een kind zo snel mogelijk zindelijk te maken. Hierbij maken wij de volgende afspraken met ouders bij problemen met zindelijkheid:

 

 • De leerling heeft gewoon ondergoed aan, geen trainer of luier, behalve als hier een medische reden voor is.
 • De leerling heeft voldoende schone kleding bij zich, ook sokken.
 • Omdat het onverantwoord is om een groep leerlingen alleen te laten om een andere leerling te verschonen, komt bij voorkeur de ouder zelf de leerling verschonen. Wanneer ouders daartoe niet in de gelegenheid zijn, zorgen ouders voor een persoon die dat komt doen. Deze persoon is ook telefonisch bereikbaar.
 • Als een leerling in zijn broek poept, worden ouders altijd gebeld om te komen verschonen.
 • Wanneer er niemand beschikbaar is om onder schooltijd de leerling te komen verschonen, en de school het niet aankan om de leerling te verschonen zonder dat het onderwijs voor de andere leerlingen onder druk komt te staan, mag de school een leerling weigeren. Indien de leerling door deze afspraak minder dan 5 dagen naar school komt, is er sprake van ‘onderwijstijd op maat’ en wordt dit als notitie opgenomen in het ontwikkelingsperspectief en gemeld bij de onderwijsinspectie.

 

Auris verwacht van ouders dat zij alle mogelijke stappen ondernemen om de leerling zindelijk te maken. Als dit het geval is, zullen wij op maat afspraken maken met ouders omtrent verschonen of eventueel het verminderen van het aantal schooldagen voor de leerling.

 

Mochten problemen op het gebied van zindelijkheid aanhouden, kan ondersteuning worden gezocht bij professionele hulp, zoals de schoolarts, huisarts, schoolmaatschappelijk werker of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

In sommige gevallen is er een medische indicatie voor het niet zindelijk zijn. In dat geval is een kopie van een brief van de arts een vereiste.