Werkwijze

Onze werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, orthopedagogen en interne begeleiders. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Onze lesstof is vergelijkbaar met die van het reguliere onderwijs. Wij geven wettelijk verplichte vakken. Daar waar nodig stemmen wij het lesaanbod af op de behoefte van de leerling. Taalverwerving in het Nederlands,  en voor onze ernstig auditief beperkte leerlingen in het NGT, spraakontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Wij bieden in de groepen 1 t/m 4 Nederlands met Gebaren (NmG) aan. Gebruik hiervan in de groepen 5 t/m 8 is voor Fortaal in ontwikkeling.  NmG ondersteunt gesproken tekst met gebaren. Ook spelen en het aanleren van sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

Voor dove- en slechthorende leerlingen maakt onze school gebruik van audiologische soloapparatuur. Deze apparatuur versterkt de spraak van de leerkracht. Wij gebruiken deze apparatuur ook voor leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen. Onze logopedisten adviseren welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast  maken wij in alle groepen 3, 4 en 5 gebruik van Soundfield ter ondersteuning van het spraak verstaan voor alle leerlingen. Minimaal eenmaal per jaar test de audiologieassistent op school het gehoor van uw kind. De audicien is één keer per week op donderdag op school aanwezig voor alle hoortoestelwerkzaamheden. Deze audiologische verrichtingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van het Audiologisch Centrum Utrecht.

Logopedie maakt deel uit van ons onderwijsaanbod. De begeleiding bestaat uit:

  • onderzoek, observatie en diagnostiek,
  • mondelinge taallessen,
  • individuele behandelingen,
  • leerkrachtbegeleiding,
  • ouderbegeleiding.

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis lopen een risico om leesproblemen te ontwikkelen. Het standaard lesaanbod is er op gericht  leesproblemen te voorkomen of te verhelpen. Dit doen we bijvoorbeeld door standaard meer lesuren in te roosteren voor technisch lezen dan gebruikelijk op reguliere scholen, maar ook werken we volgens evidence based methodieken. We volgen hierbij tips uit het masterplan dyslexie cluster 2.

Wilt u meer weten over groepsindeling, ontwikkelingsperspectief, leerlingenzorg, leerlijnen, methodieken en toetsen en testen? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.