Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Adreslijst leerlingen en bereikbaarheid ouders

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overzicht met de namen en adressen van de leerlingen uit de groep van uw kind. Wij vragen u vooraf toestemming om het adres en telefoonnummer op te nemen in dit overzicht. Geheime telefoonnummers geven wij nooit door.

 

Het is belangrijk dat we u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook om een ‘noodnummer’ aan ons door te geven. Bij verandering van telefoonnummers rekenen wij er op dat u die verandering ook tijdig aan ons doorgeeft. Wij weten ook graag de gegevens van uw zorgverzekering. Jaarlijks vragen wij u persoonlijke gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te geven.

Voorschriften (gym)kleding

Alle groepen krijgen gymles van een vakleerkracht. Leerlingen dragen gymkleding en gymschoenen. Tijdens de gymlessen dragen leerlingen een  korte broek, een T-shirt en gymschoenen. Voor leerlingen die vanwege hun geloofsovertuiging niet in de voorgeschreven kleding aan de gymles mogen deelnemen, geeft Fortaal hierop een uitzonderingsbepaling aan. Voor hen bestaat de mogelijkheid om in een legging en T-shirt mee te doen. Om veiligheid en hygiëne te waarborgen, volgt Auris Fortaal de aanbevelingen van de KVLO over het dragen van hoofddoekjes tijdens de gymles. Leerlingen dragen bij voorkeur geen hoofddoek tijdens sport of gymles. Wanneer dit op onoverkomelijke bezwaren stuit, kan een sporthoofddoek worden toegestaan.

Kleuters mogen de gymkleding op school laten. Rond iedere vakantie nemen zij de gymkleding mee naar huis om gewassen te worden. Vanaf groep 5 is een gympakje of een gymbroekje met shirt en gymschoenen verplicht. Na iedere gymles nemen zij deze gymkleding mee naar huis.

Overblijven

De leerlingen blijven de hele dag op school. Ze eten en drinken in hun eigen klas met hun eigen leerkracht. Wilt u uw kind brood, fruit en drinken meegeven voor tussen de middag en een klein gezond hapje voor de ochtend? Als u gebruik wilt maken van schoolmelk, dan kunt u dit doorgeven via de website van Campina.

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school om foto’s van de leerlingen en de groepen te maken.

Vervoer leerlingen en verkeer rond de school

Woont u in de directe omgeving van de school, dan moet u zelf voor vervoer zorgen. Leerlingen kunnen ook gebruik maken van een taxi of busje. Dit kunt u jaarlijks aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de administratie van onze school.

 

Locatie Santa Cruzdreef
Vanaf 08.15 uur zijn de aparte schoolpleinen voor de kleuters en de midden- en bovenbouw open. Medewerkers van onze school zijn herkenbaar aan een gekleurd vest. In de middag  zijn er medewerkers bij de twee uitgangen aanwezig. Zij zijn herkenbaar als taxiwacht. Ouders en chauffeurs kunnen hen aanspreken.

 

Leerlingen die met de fiets komen, kunnen hun fiets in een afgesloten fietsenstalling zetten. Brengt u uw kind met de auto? Houd dan rekening met het drukke verkeer van busjes rond de school.

 

Locatie Agavedreef
Taxibusjes parkeren aan de achterkant van de school. Hier is een doodlopende straat met voldoende ruimte om de leerlingen te brengen en te halen. Bij het hek staat vanaf 08.15 tot 08.45 een taxiwacht, herkenbaar aan een gekleurd vest. De kleuters worden door chauffeurs of oudere leerlingen naar hun klas gebracht en de overige leerlingen gaan in de Brugmanzaal spelen. Vanaf 08:30 gaan alle leerlingen naar buiten (met uitzondering van de kleuters) en spelen ze op het plein. Hier houdt een medewerker toezicht.

 

Deze zorgt ervoor dat de leerlingen op het plein aankomen en er niet meer vanaf gaan. Om 08.50 uur zijn de leerlingen binnen en gaat het hek op slot tot de school uit gaat. Na schooltijd lopen de leerlingen onder toezicht van de taxiwacht naar de taxi.

 

Leerlingen die met de fiets komen, zetten hun fiets in de fietsenrekken. Deze staan naast het hek van de taxiwacht. Brengt u uw kind met de auto, dan zet u uw kind af bij het hek van de taxiwacht. Na schooltijd kunt u uw kind hier ook weer ophalen.

Vervoer aanvragen bij uw gemeente

Voor de gemeente is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn van de leerling zodat er gekozen kan worden voor de meest passende vorm van vervoer. Dit is niet altijd een taxibusje van de gemeente. Het reizen te voet, met de fiets, per auto of met het openbaar vervoer, indien nodig onder begeleiding van een volwassene, heeft de voorkeur boven aangepast vervoer met een taxi. Het streven is namelijk dat de leerling zelfstandig leert deelnemen aan het verkeer. Het begeleiden van het kind naar die zelfstandigheid is de verantwoordelijkheid van de ouder. Toch is het niet altijd mogelijk uw kind zelf te begeleiden of alleen te laten reizen. Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor aangepast vervoer (taxi) of voor een vergoeding. Voor deze aanvraag moet de school de gemeente vaak adviseren over de mogelijkheden van de leerling met betrekking tot reizen. Zij vragen de school naar wat de leerling zelf of met een beetje hulp kan en wat de leerling nodig heeft om veilig naar school te reizen. Zij vragen school niet naar de mogelijkheden van ouders. Dat bespreekt de gemeente met de ouders zelf. School vertelt alleen of het kind in staat is om met het openbaar vervoer te reizen, te fietsen etc en of het daarbij begeleiding nodig heeft of niet.

 

Rond de maand mei moet het vervoer van uw kind, bij een aantal gemeenten, voor het volgend schooljaar weer worden aangevraagd. Ouders van kinderen die via de gemeente Utrecht voor vervoer (of vergoeding) in aanmerking komen ontvangen hierover rechtstreeks bericht van de gemeente. Voor de aanvraag moet u bij de meeste gemeentes een formulier invullen waarbij een verklaring zit die door de school moet worden ingevuld en ondertekend. U kunt uw kind dit formulier dan laten inleveren bij de administratie van de school. Wij zorgen voor het invullen er van en geven uw kind het betreffende formulier mee terug. Het eerder genoemde schooladvies (indien van toepassing op uw gemeente) sturen wij direct door aan de gemeente. We melden dit wel bij u en geven even kort aan wat ons advies is. De gemeente overlegt daarna met u over dit advies en dan kunt u het met hen aanvullen vanuit uw eigen situatie.

 

Een aantal belangrijke punten :

 

  • Ouders van nieuwe leerlingen moeten de schoolverklaring door de school/instantie van herkomst laten invullen.
  • Als uw kind binnen Fortaal van locatie verandert, dient u dit zelf te melden bij de gemeente en het vervoersbedrijf.
  • Alle belangrijke veranderingen omtrent het vervoer van uw kind dient u te melden bij de contactpersoon van de locatie waar uw kind zit.

 

Heeft u klachten over het vervoer? Neem dan altijd direct contact op met het taxibedrijf. Blijft uw klacht aanhouden, dan is de gemeente verantwoordelijk voor het oplossen van uw klacht.

 

Waar wij kunnen, zullen wij u hierbij ondersteunen.

 

Contactpersonen

 

Bibliotheek

Wij hebben op beide locaties een goed uitgeruste schoolbibliotheek. Deze bevindt zich in de centrale hal van de school. Wij werken met een voor leerlingen herkenbaar geautomatiseerd systeem. Er zijn veel nieuwe leesboeken. Deze zijn afgestemd op de belevingswereld van onze leerlingen. Ook hebben wij boeken voor het documentatiecentrum.

Bijzondere activiteiten

Elk schooljaar organiseert onze school een aantal vaste activiteiten. Wij worden bij de organisatie geholpen door de ouderraad. De activiteiten en de data vindt u in de schoolkalender.

Bedrijfshulpverlening en ontruimingsplannen

Op basis van voorschriften zijn in beide locaties de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten de school gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt u ieder jaar een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage vindt u op de website van de school (onze school/medezeggenschap/ouderraad). We organiseren daarmee leuke activiteiten voor de kinderen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies en nog veel meer. De bijdrage is erg welkom, maar niet verplicht. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht over de hoogte van de bijdrage, de activiteiten die daarmee ondernomen worden en de wijze van betaling. Heeft u vragen over het voldoen van de vrijwillige bijdrage, neem dan contact op met de school.

 

 

Websites en apps om thuis te oefenen

Gynzy
In verschillende klassen werken wij met Gynzy. Via het account van de klas kunnen leerlingen hierop, op een computer inloggen, het kan nog niet op een tablet of ipad. De inloggegevens hiervoor kunt u opvragen bij de groepsleerkracht. Leerlingen oefenen bijvoorbeeld woorden met Memory of met Galgje.

 

Gynzy Kids
De inloggegevens van Gynzy Kids kunt u opvragen bij de groepsleerkracht. Uw zoon of dochter kan op de tablet, ipad of computer huiswerk (oefeningen klaargezet door de leerkracht), tools (extra oefeningen), etuis (naslagwerk) en puzzels doen.

 

Gynzy apps
Er zijn ook gratis apps van Gynzy voor Android en IOS, namelijk Galgje, Geheugenspel en Mozaïek. U kunt deze apps downloaden via de Google Play Store of de Appstore.

 

Nieuwsbegrip
De inloggegevens van Nieuwsbegrip kunt u opvragen bij de groepsleerkracht. Op deze site staan de teksten van Nieuwsbegrip, met daarbij vragen over de tekst en de woorden. Het is belangrijk om de teksten van het schooljaar 2015 – 2016 alleen thuis te doen, na overleg met de leerkracht. Het is wel mogelijk om thuis zelfstandig teksten te oefenen via het ‘archief’.

 

Rekenrenner
De app Rekenrenner is een spel waar de leerling een speed boost krijgt voor elke goede oplossing van een rekenvraag. In het spel zitten bij de gratis variant 8 verschillende minispelletjes. Het volledige spel kunt u kopen met een in-app-aankoop in de Appstore. Dit kost € 4,99.

 

Thuis oefenen met software van de school
AmbraSoft maakt aantrekkelijke educatieve software voor rekenen en taal in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. In deze software staat het plezier in leren voorop. U kunt een activeringslink krijgen van de leerkracht van uw kind.