Ouders

Contactmomenten met ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten.

Informatieavond

Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij een informatiebijeenkomst voor ouders. U krijgt uitleg over wat wij het schooljaar gaan doen, u ontmoet andere ouders en de leerkrachten van uw kind.

Voortgangsgesprekken

Wij voeren drie voortgangsgesprekken met ouders in een schooljaar. U ontvangt aan het begin van het schooljaar het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind.

 

 • Het eerste gesprek vindt rond november plaats. Leidraad voor dit gesprek is het OPP.
 • In januari testen wij allen leerlingen met Cito. In februari ontvangt u de resultaten van deze toets. Wij verwerken de testgegevens en onze observatiegegevens in een tussentijdse evaluatie in het OPP. Er vindt op dit moment geen bijstelling plaats van het OPP. Heeft u aanvullingen? Wij verwerken deze in het ouderdeel van het OPP.
 • In februari vindt het tweede voortgangsgesprek plaats.
 • Aan het eind van het schooljaar testen wij de leerlingen nogmaals met Cito. De resultaten verwerken wij in de laatste evaluatie in het OPP. Dit bespreken wij met u in het afsluitende jaargesprek. Na dit gesprek wordt het OPP aangepast voor het nieuwe schooljaar. U ondertekent het OPP.

Ouderbezoeken

Er zijn intakegesprekken en individuele gesprekken met ouders op school. Wij organiseren meerdere activiteiten om informatie uit te wisselen tussen ouders en medewerkers van onze school.

Individuele leerlingbespreking

Wilt u iets bespreken over uw kind? Neem dan contact op met de leerkracht of teamleider. Wie dit zijn, ziet u bij onze medewerkers. Indien nodig maken wij een afspraak met u voor een gesprek.

Kindgericht rapport

Tweemaal per jaar ontvangt de leerling een kindrapport. Het is in eenvoudige, kindvriendelijke taal geschreven en met symbolen ingevuld. Het rapport is bedoeld voor de leerling om inzicht te krijgen in zijn vorderingen en om te kunnen laten zien aan familie en kennissen. Het rapport bespreken wij niet met ouders. Mocht u toch een gesprek willen, dan kunt u dit aanvragen bij de leerkracht van uw kind.

Schriftelijke rapportages

Gesprekken die wij met u voeren over de resultaten en onderzoeken van uw kind leggen wij schriftelijk vast. Verslagen worden pas vastgesteld nadat overleg met u heeft plaatsgevonden. U ontvangt altijd een kopie van het verslag.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

 • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
 • Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie

Locatieraad

Voor alle zaken die direct betrekking hebben op Fortaal, waarin ouders een rol kunnen spelen, is een locatieraad opgericht. Deze locatieraad praat met elkaar over bijvoorbeeld communicatie met ouders, welke activiteiten we het jaar organiseren, over hoe we ouders meer kunnen betrekken bij de school enz. Verder worden er ook veel schoolactiviteiten georganiseerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld kerstfeest, pleinfeest, paasontbijt enz. Voor deze activiteiten hebben we de hulp van ouders nodig.

Op de kennismakingsmiddag vragen wij u of u ons wilt helpen door in te tekenen op een activiteit of misschien voelt u er voor om deel te nemen aan onze locatieraad. Samen weken in de school maakt het voor de leerlingen en voor ons zoveel leuker. Wij hopen dan ook van harte dat u zich gaat opgeven.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt ieder jaar  aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is voor dit schooljaar is vastgesteld op € 30.

Over de betaling hiervan ontvangt u aan het begin van het schooljaar een brief van de ouderraad. Wat betaalt de commissie van dit geld?

 • Entree voor de ijsbaan
 • Bezoek aan het Vogelnest
 • Onkosten bij ouderavonden
 • Een budget voor iedere groep om vrij te besteden
 • Traktatie op schoolkamp/schoolreis
 • Cadeautjes voor Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Paasontbijt
 • Pleinfeest
 • Iets lekkers tijdens de sportdag
 • Afscheidscadeautjes voor schoolverlaters
 • IJsjesdag

De ouderbijdrage is vrijwillig, we doen echter wel een dringend beroep op u om te betalen want zonder uw geld kunnen de activiteiten niet worden georganiseerd!  Uw bijdrage is dus erg welkom!

Kinderraad

Een aantal leerlingen per klas gaat met de leerkrachten in gesprek over zaken die alle leerlingen aangaan. Zij doen dit een aantal keren per schooljaar. Kenmerken die een lid van de kinderraad moet hebben zijn:

 • Samenwerken
 • Sociaal
 • Nieuwsgierig
 • Luisteren
 • Plannen maken
 • Enthousiast
 • Keuzes maken
 • Organiseren
 • Behulpzaam
 • Rustig
 • Argumenten geven
 • Oplossingen bedenken