Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2023 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De interpretatie van de resultaten volgt.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 (nee) en een maximale score van 2 (ja). Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. In kader van passend onderwijs is het ons streven om na een periode van intensieve begeleiding de leerlingen die daar aan toe zijn, al dan niet met ondersteuning vanuit cluster 2, tussentijds te laten uitstromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs). In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Een leerling met een auditieve beperking zal na groep 4 tussentijds uitstromen naar regulier onderwijs met tolkvoorziening of naar een doven instelling. De best passende plek zal gekozen worden in overleg met de ouders.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2022-2023 zijn in totaal 62 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 41 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 100% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar behaald.  Wat opvalt is dat een groter aandeel naar speciaal basisonderwijs en een kleiner aandeel naar regulier basisonderwijs is gegaan in vergelijking met vorig jaar. Het gaat dan om leerlingen die over de hele linie wat lager scoren en voor wie het regulier basisonderwijs niet kan bieden wat zij nodig hebben.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In schooljaar 2022-2023 zijn 21 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Het grootse van de leerlingen stroomt uit naar het (vso) vmbo bbl + kbl of hoger (91%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger; de school heeft dit met behaald.

Uitstroombestemming volgens opp

Sinds 2023 wordt bij gehouden of de uitstroombestemming overeenkomst met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van het begin van het schooljaar. In eerdere jaren werd dit vergeleken met thet OPP van twee jaar geleden. In 2022-2023 is 81% van de (einduitsroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het uistroompersepctief van het schooljaarbegin. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Deze ambitie is dit jaar niet behaald.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2021-2022 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2023 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van de leerlingen zit 81% nog op een bestemming van hetzelfde niveau. Het lukt het niet altijd om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 13% van de leerlingen onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%; dit streven is dit jaar mogelijk niet behaald.

Conclusies en actiepunten

Conclusies:

Het valt op dat het beeld de afgelopen 3 jaar mooi stabiel is, hier zijn we tevreden over.

Uiteraard worden cijfers beïnvloed door bijvoorbeeld het aantal jonge of juist oudere leerlingen die de school binnenkrijgt. Bij veel jonge leerlingen is de kans dat terugkeer naar regulier een mogelijkheid is relatief groot. Oudere leerlingen zijn vaak leerlingen die in het (speciaal)basisonderwijs ernstig zijn vastgelopen. Voor hen is deze mogelijkheid vaak veel beperkter. Zij hebben vaker langdurig intensieve begeleiding nodig op het gebied van hun TOS en of andere problematiek.  Ook is het percentage leerlingen dat zeer slecht horend of doof is van invloed op het percentage uitstroom richting regulier. Het aanbod na groep 4 bestaat uit; doorstromen naar de TOS afdeling, regulier met een tolk of speciaal onderwijs (denk aan doveninstituut).

 

Actiepunten:

Om een betere inschatting te kunnen maken van de uitstroombestemming zetten we in op Leerling in beeld en scholing voor het team om meer uit dit systeem te halen. Zo kunnen we nog beter en gemakkelijker een goed onderbouwd perspectief vaststellen.

Kanvas

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van Kanvas. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de Kanvas tweemaal per jaar binnen het team.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de  website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

De leerresultaten van Auris Fortaal worden op schoolniveau verzameld. De gegevens leggen we naast de vastgestelde ambitie schoolstandaarden. Voor de groepen 1-2 gebruiken wij Mijn Kleutergroep om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij Leerling in Beeld (Cito).

Door middel van een analyse per groep bespreken wij de resultaten. Naar aanleiding van de bespreking formuleren wij verbeteracties voor het schooljaar 2024-2025.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens het Waarderingskader van de Inspectie en de eigen ambities van Auris. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in oktober 2020.

 

Alle onderzochte onderdelen (onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie) zijn minimaal voldoende. Op de standaarden Aanbod, Didactisch handelen, Toetsing en afsluiting, Veiligheid, Pedagogisch klimaat en Kwaliteitszorg is de school beoordeeld met goed. Auris Fortaal heeft in haar school,- en jaarplan actiepunten en doelen opgenomen welke er voor zorgen dat alle onderdelen minimaal voldoende blijven en het onderwijs structureel verbetert.  Aandachtspunt vanuit de audit zijn:

  • Formuleer ten aanzien van de sociale en maatschappelijke competenties in KanVas heldere en realistische ambities ten aanzien van het uitstroomniveau
  • Geef tijdige en consequente invulling aan de HRM-gesprekscyclus.
  • Faciliteer de noodzakelijke (na)scholing van medewerkers voldoende qua tijd en financieel.
  • Temporiseer het inwerktraject van nieuwe collega’s, zodat zij meer rust krijgen in hun inwerkperiode.
  • Faciliteer meer onderling contact tussen ouders.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen.

 

Scholing komt aan de orde bij de ontwikkelgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

 

Verplichte scholing voor alle medewerkers die met leerlingen werken: Met woorden in de Weer, Ervaar TOS, NMG 1 en 2, Kanjertraining, Leren praten met plezier. Voor logopedisten die met oudere leerlingen werken is metataal ook verplicht.