Methodieken en methoden

Methoden en methodieken

In ons onderwijs maken wij gebruik van verschillende methodieken en methoden. Deze worden in het reguliere onderwijs ook veel gebruikt. Dit maakt een overstap naar regulier onderwijs gemakkelijker. Waar nodig passen wij de methodiek of methode aan op de behoefte van onze leerlingen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. In de leerroutekaarten staat welke methoden wij per vak gebruiken.

Lezen - Veilig leren lezen en LIST

Voor Fortaal is de keuze gemaakt te starten met Veilig leren lezen in de vernieuwde didactiek van de kim-versie. In deze vernieuwde didactiek gaat alle aandacht uit naar het sterker maken van koppelingen tussen tekens en klanken. Dat zorgt voor een betere automatisering van lees- en spellingsvaardigheid. Leerlingen verkennen letters vanuit verschillende invalshoeken: luisteren, kijken, schrijven en voelen. Ze ordenen de letters ook in letterfamilies en oefenen de nieuwe letters meteen vanaf de start in woorden. Daarin komt de nieuwe letter voor in zo veel mogelijk combinaties met bekende letters. Een systematische opbouw van deze didactiek is uitgewerkt in alle basismaterialen. Zo komen alle leerlingen, ook de zwakkere leerlingen, sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnen en korte teksten.

 

De leesboekjes zijn geschreven op het niveau waarop de nieuwe letters zijn geautomatiseerd zodat er optimaal aandacht kan zijn voor leesbegrip en leesplezier. Het softwareprogramma volgt dezelfde automatiseringslijn en is adaptief. Daardoor kan het programma worden aangepast aan de onderwijsbehoefte van leerlingen en kan het op school en thuis worden ingezet.

 

Daarnaast gebruiken we in Fortaal de methode LIST. Plezier in lezen is een belangrijk aandachtspunt binnen het leesonderwijs. De methode speelt in op het vergroten van de leesmotivatie van de leerlingen. Wij zien LIST vanaf midden groep 4 als het beste vervolg op de kim-versie van Veilig leren lezen en doen daarmee recht aan de elementen functioneel lezen, leesbegrip en leesmotivatie voor onze leerlingen.

 

Schooljaar 2015-2016 is een overgangsfase. Op de locaties Agavedreef en Santa Cruzdreef vindt onderlinge afstemming plaats en scholing en/of inwerken op beide methodes. Op de locatie Santa Cruzdreef lezen alle leerlingen vanaf groep 3 iedere dag van 09.30 tot 10.15 uur. Daarbij is extra begeleiding aanwezig in de klas.

Lezen - Klankkast, spreekbeeld en klankgebaren en verkeer

Voor de verschillende vakken wordt in Fortaal hard gewerkt aan de afstemming tussen beide locaties. Komende maand gaan we per vak de website bijwerken.

Taal - Met woorden in de weer

In iedere groep bieden wij wekelijks vijftien nieuwe woorden aan. Deze woorden plaatsen wij op een woordmuur. Wij oefenen deze woorden dagelijks.

Taalonderwijs en wereldoriëntatie

In alle groepen werken we thematisch aan wereldoriëntatie. Met name in de onderbouw en middenbouw staan de taaldoelen centraal en in de bovenbouw komen meer en meer de doelen van wereldoriëntatie centraal te staan. Deze doelen zijn onderverdeeld in verschillende gebieden.

 

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Techniek
 • Milieu
 • Bevordering gezond gedrag
 • Natuuronderwijs

Sociaal emotionele ontwikkeling

Burgerschap is een belangrijk onderwerp bij ons op school. Werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling is een onderdeel hiervan en neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. We werken op verschillende manieren hieraan.

 

Kanjertraining
De Kanjertraining is een bewezen effectieve programma tegen pesten. Werken met dit programma is een doeltreffende wijze om een veilig klimaat te creëren waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Deze training verbetert ook de zelfwaardering en helpt dus problemen zoals pesten te verminderen. Bij de kanjertraining gelden de volgende basisregels:

 

 • Niemand speelt de baas
 • Niemand doet zielig
 • We lachen elkaar niet uit
 • We helpen elkaar
 • We vertrouwen elkaar

 

Op de locatie Agavedreef zijn in de leerlijnen van WOT (Wereld Oriëntatie in combinatie met Taal) zijn in de thema’s de leerdoelen van Burgerschap opgenomen. Tijdens een schooljaar komen deze in de groepen aan bod. Een werkgroep van beide locaties werkt aan voorstellen voor deze leerlijnen voor Fortaal.

 

Kinderraad
We werken op Fortaal met een Kinderraad. Hierin zitten vertegenwoordigers uit de groepen 4 tot en met 8. In deze Kinderraad bespreken we punten die uit de groepen komen. Het gaat dan onder andere over wat leerlingen verbeterd willen zien op school of punten waarvan de school vindt dat de leerlingen daarover mee moeten kunnen praten en beslissen. Leerlingen worden hierdoor mede-eigenaar van de school.

Methoden voor meertalige groepen

Nederlandse Gebarentaal (NGT)

 

 • NGT lessen uit tweetalige methode Ik en Ko (groep 1 en 2)
 • NGT lessen uit tweetalige methode Taal op Maat (groep 3 t/m 8)

 

Nederlandse taal

 

 • Tweetalige methode Ik en Ko (groep 1 en 2)
 • Tweetalige methode Taal op Maat (groep 3 t/m 8)

 

Dovencultuur

 • CIDS, lesmateriaal voor Culturele vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden.

 

Mondelinge taal

 • Met lexicon in de weer