Toetsen en testen

Toetsen en testen

Tweemaal per jaar nemen wij Cito-toetsen af voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. De ontwikkeling van Kleuters volgen we via de doelensets van het leerlingvolgsysteem voor kleuters ‘Mijn Kleutergroep

Daarnaast hebben wij methodegebonden toetsen om te zien in hoeverre uw kind de lesstof beheerst. De toetsperiodes vinden plaats in december/januari en in mei/juni. De resultaten van de toetsen en testen leggen wij vast in het leerlingvolgsysteem en communiceren wij via het OPP en in oudergesprekken met ouders.

Rapporten

Tweemaal per jaar krijgt uw kind een rapport of een portfolio mee naar huis, in januari en in juni. Deze geven een beeld van wat uw kind geleerd heeft en is vooral aan het kind gericht en geschreven in een andere stijl.

Met de ouders bespreken we het ontwikkelingsperspectief.