Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Zittende leerlingen

Van zittende leerlingen stellen we jaarlijks vast welke leerroutes leerlingen volgen, welke ondersteuning zij hierbij nodig hebben en tot welk uitstroomniveau dit leidt. Dit alles leggen we per leerling vast in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Leerkrachten en logopedisten evalueren het ontwikkelingsperspectief twee maal per jaar en stellen het minstens eenmaal per jaar bij. Deze evaluaties bespreken wij met u in de voortgangsgesprekken.

Om goed te kunnen evalueren voeren leerkrachten en logopedisten twee maal per jaar een overleg met leden van de Commissie van Leerlingzorg (CvL). Deze commissie bestaat uit een vaste groep mensen met verschillende specialismen. De commissie kijkt samen met de leerkracht en logopedist of dat wat er in het ontwikkelingsperspectief staat nog klopt of dat aanpassingen nodig zijn om de leerling zo goed mogelijk te laten profiteren van ons aanbod. Een mogelijke aanpassing is het wijzigen van ondersteuning, verhogen of verlagen van de leerroute,  het aanpassen van het uitstroomniveau of het aanpassen van het huidige onderwijsarrangement. Ook worden er vragen van ouders besproken. Deze vragen heeft de Commissie van Leerlingzorg vaak van te voren besproken met de leerkracht en de logopedist. Denk aan vragen als ‘Mag mijn kind doubleren?’ of ‘Kan ik opvoedingsondersteuning krijgen?’

Nieuwe leerlingen

Na plaatsing van een nieuwe leerling gaat de Commissie van Leerlingzorg aan de slag met het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. Vaak is hiertoe al een voorzet gegeven door het aanmeldpunt. Na het aanscherpen van wat we aangeleverd krijgen, gaan we met ouders in gesprek om te het OPP definitief te maken. Vaak kan er na het gesprek voor akkoord getekend worden, maar soms zijn wijzigingen nodig.  We proberen dit proces binnen zes weken rond te hebben. Indien we hier van moeten afwijken, overleggen we dit met ouders.

Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. De leerkracht  of de logopedist kan dan, buiten de vaste overlegstructuur om, ook om hulp vragen aan leden van de Commissie van Leerlingzorg.  Soms zijn het de ouders die bij de commissie hun vraag neerleggen. Dit kan via de leerkracht, maar dit kan ook door bijvoorbeeld de intern begeleider te vragen hun zorg te bespreken.  Samen kijken we dan gekeken welke oplossingen nodig zijn om bijvoorbeeld toch de gestelde doelen te halen.

De vaste commissie bestaat uit de volgende personen.

  • Teamleider
  • Logopedist
  • Intern begeleider
  • Orthopedagoog

Uiteraard voert deze commissie alle gesprekken samen met andere betrokkenen, zoals de leerkracht, de ouder, de behandelend logopedist, de schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk, autisme begeleider of de schoolarts. Soms is het noodzakelijk een externe specialist in te schakelen. Op deze manier kan de commissie een goed advies geven, rekening houdend met de problematiek van de leerling. Het advies komt voort uit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt.

Groep

We noteren per groep het aanbod van de hoofdvakken in een groepsoverzicht. Zo zien leerkrachten snel hoeveel niveaus er in de klas zijn en kunnen zij ervoor zorgen dat elke leerling de aandacht krijgt die nodig is. Leerkrachten en logopedisten evalueren hun aanbod regelmatig met de intern begeleiders. De doelen van het totale aanbod zijn uitgewerkt in leerlijnen.  Deze kunt u vinden op onze website. U leest hier ook hoe we aan deze doelen werken, met welke materialen, met welke standaard ondersteuning, en in welke frequentie we dit bieden.

Wilt u meer weten over leerlijnen of methodieken en methoden? Klik dan op Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu op de pagina werkwijze.