Leerlijnen en urentabellen

Leerlijnen en urentabellen

Wij werken met leerroutekaarten. Hierin is per vak, per leerjaar en soms ook per niveau uitgeschreven aan welke doelen we werken en hoe we dat doen. De meeste doelen komen rechtstreeks uit de leerlijnen die in methodes gehanteerd worden, daar waar dat niet het geval is, maken we gebruik van de cluster 2 leerlijnen van het CED.

In de begeleiding aan leerlingen bieden wij vijf mogelijkheden.

 • Intensieve zorg
  Deze zorg helpt de leerling om mee te komen in het onderwijsaanbod. De leerling krijgt extra instructie, meer lestijd en wij zetten andere materialen in. Leerlingen met intensieve zorg volgen het basisaanbod uit de leerlijnen.
 • Zeer intensieve zorg
  De leerling krijgt een individueel handelingsplan met een eigen aanpak en soms ook eigen doelen. Deze zorg bieden wij jonge leerlingen altijd op het gebied van taal. Voor andere vakken maken wij deze keuze niet in de lagere groepen. De methodes die wij voor deze vakken gebruiken, bieden voldoende mogelijkheden om alle kinderen verder te helpen. Voor oudere kinderen kunnen wij intensieve zorg inzetten bij de hoofdvakken rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen, leren lezen en sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen met zeer intensieve zorg volgen het basisaanbod uit de leerlijnen.
 • Kiezen voor een lager aanbod
  Bij deze vorm bieden wij de leerstof vertraagd aan. Dit doen wij bij leerlingen die om aanwijsbare redenen niet mee kunnen komen in het basisaanbod. Bij jonge leerlingen maken wij deze keuze liever niet. Leerlingen met een lager aanbod volgen het minimum aanbod of het lager dan minimum aanbod uit de leerlijnen.
 • Doubleren (blijven zitten)
  Deze keuze maken wij niet vaak. Mocht het toch nodig zijn, dan volgen we een protocol doubleren waarbij we ons goed afvragen wat de meerwaarde is en wat de consequenties eventueel zijn. Hierna informeren we ouders over onze afwegingen.
 • Zorg aan leerlingen bij wie het erg goed gaat
  Er zijn ook leerlingen bij wie het erg goed gaat in een vak. In de groepen 1 tot en met 4 kiezen wij er meestal voor leerlingen wat minder uitleg te geven of wij geven hen extra uitdagende leermaterialen. De leerling blijft dan wel meedoen met het basisaanbod. Dit is ook een mogelijkheid voor leerlingen van groep 5 tot en met 8. Heeft de leerling meer uitdaging nodig? Dan kunnen wij een verdiepend  aanbod aanbieden.

In de bovenbouw delen wij de leerlingen in in het lesstof aanbod aan de hand van zowel methode gebonden toetsen als ook de CITO-resultaten. Het grote verschil met de lagere groepen is dat wij bij deze leerlingen meestal al veel beter zicht hebben op wat ze aankunnen. We stappen dan vaker af van het basisaanbod. De Commissie van Leerlingzorg bepaalt in overleg met de leerkracht welk aanbod een leerling krijgt.

Urentabellen

Leerroutekaarten
Onze excuses voor de afwezigheid van veel leerroutekaarten. Er wordt dit jaar hard gewerkt aan het vernieuwen en afstemmen van de leerroutekaarten. Zodra een kaart klaar is zal deze teruggeplaatst worden op de site. Bent u ondertussen benieuwd naar het aanbod van uw kind kunt u de leerkracht van uw kind vragen om een kopie van de leerroutekaart die in zijn/haar klas gebruikt worden.

Leerroutekaarten